• התחייבות להשבת כספים בשל המצב הביטחוני

 • פורמט תאריך:MM סלאש DD סלאש YYYY
 • לכבוד: ישום פתרונות אנושיים בע"מ
 • מצהיר בזאת כי בין התאריכים, המפורטים להלן (ועד בכלל):

 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
 • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
 • תצהיר

  1. אני מצהיר(ה) כי ידוע לי שבמועד חתימתי על מסמך זה, הדין אינו מחייב את החברה לשלם לי שכר עבודה עבור אותם ימים בהם לא הגעתי לעבודה.
  2. למרות האמור בסעיף הקודם, החברה מוכנה לשלם לי, לבקשתי, ולפנים משורת הדין, שכר עבודה בעבור הימים בהם נעדרתי מעבודתי בשל המצב הביטחוני, בתאריכים המוזכרים  לעיל (להלן: "התשלום"), וזאת בתנאי שהחברה תקבל החזר על התשלום הנ"ל מהמדינה בעתיד.
  3. בהמשך לאמור בסעיף הקודם, אני מצהיר(ה) כי ידוע לי, כי בעת שתצאנה הנחיות מטעם המדינה, מהם הקריטריונים על פיהם מעסיקים יקבלו החזר עבור תשלום שכר עבודה לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני (להלן: "הקריטריונים") – תיערך ע"י החברה בדיקה האם הח"מ עומדת בקריטריונים הללו.
   • במידה ואעמוד בקריטריונים שיותוו ע"י המדינה, והחברה תהיה זכאית לקבל החזר בגין ימי היעדרותי בשל המצב הביטחוני – לא תהיה לי חובה להשיב את התשלום לחברה.
   • ואולם, במידה ולא אעמוד בקריטריונים שיותוו ע"י המדינה , והחברה לא תהיה זכאית לקבל החזר בגין ימי היעדרותי בשל המצב הביטחוני – אני מתחייבת להשיב לידי החברה, במיידית, את התשלום ששולם לי בגין היעדרותי מהעבודה בשל המצב הביטחוני/
  4. בהתקיים האמור בסעיף ‎2 לעיל, אני נותנ(ת) בזאת את הסכמתי לנכות משכרי ו/או מכל סכום אחר אשר יגיע לי מאת החברה את התשלום בגין היעדרותי בתאריכים המוזכרים בסעיף  לעיל. הסכמתי זו ניתנת בהתאם להוראות סעיף 25 (א)(6) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958.