תקנון מבצע “חבר מביא חבר – ינואר 21 “
כללי
חברת “עתיד ב-ישום” מכריזה על מבצע בשם “חבר מביא חבר” , אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה להלן (להלן: “המבצע”

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:
א. אתר עתיד ב-ישום ” – אתר האינטרנט של עתיד ב-ישום המתנהל בכתובת:
www.atidbyisum.co.il
ב. משתתף – כל הרושם את פרטי אדם אחר ו/או חברו כמי שמחפש עבודה, באמצעות שירותי חברת
עתיד ב-ישום .
ג. מועמד – אדם שפרטיו האישיים נרשמו ע”י “משתתף.
ד. עובד עתיד ב-ישום – מועסק באמצעות חברת עתיד ב-ישום באחד מלקוחותיה, הרשאי להשתתף
במבצע .
ה. משרה – תפקיד המפורסם באתר עתיד ב-ישום.
ו. תקופת המבצע” – התקופה שבין 01/01/21 ועד ליום 30/04/21 עתיד ב-ישום תהא רשאית
להאריך או לקצר את תקופת המבצע עפ”י שיקול דעתה.
3. תנאים להשתתפות במבצע
3.1. הרשמה למבצע :
3.1.1. כל אדם המעוניין להשתתף במבצע, ירשום את פרטיו האישיים ופרטי חברו במהלך תקופת
המבצע באתר עתיד ב-ישום. המבצע אינו כולל עובדי סגל חברת עתיד ב-ישום .
3.1.2. התנאי להשתתפות במבצע: יאשר “המשתתף” ,או “עובד עתיד ב-ישום ” כי קרא את תקנון זה
והוא מסכים לתנאיו, וכי קיבל את הסכמתו של ה”מועמד” מראש להגשת מועמדותו, לכך שחברת
עתיד ב ישום תעזור לו במציאת מקום עבודה ו/או להיכלל במאגר המועמדים של עתיד ב-ישום.
מאגר זה משמש , בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.
3.1.3. פרטים אשר לא יישלחו ו/או ייקלטו מכל סיבה שהיא בתיבת המבצע הראשית עד לתום תקופת
המבצע; לא יכללו במסגרת המבצע.
3.1.4 “ככל שפרטיו של ה”מועמד” עומדים בתנאי סעיפים ‏3.1.1 – ‏3.1.3 לעיל, יקבל ה”משתתף” אישור
בתום ההרשמה : “הפרטים נקלטו במערכת ” .הודעה זו תאשר את קליטת הפרטים . מובהר, כי
לאחר ההודעה, תתבצע בחינת פרטי ה”מועמד” בהתאם לתקנון . אין בהודעה האמורה בכדי
לחייב את עתיד ב-ישום לקלוט את המועמד ו/או להעניק ל”משתתף” מתנה כלשהיא (כהגדרת)

3.1.5. עד תום תקופת המבצע ניתן לרשום באתר עתיד ב-ישום מספר “מועמדים” ולצרף קורות חיים .
הוראות תקנון זה יחולו על כל “משתתף” במהלך תקופת המבצע, באתר עתיד ב-ישום בהתאם
להוראות סעיף ‏3.1 זה.

3.2. תנאים לקבלת הפרס :
3.2.1. ככל שיתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏3.1 לעיל ,”המועמד ” ייקלט לעבודה בעתיד ב-ישום
,יתמיד למשך 3 חודשי עבודה מלאים , תוך 6 חודשים ממועד שליחת פרטיו האישיים וקורות חיים
באתר “עתיד ב-ישום “. יהיה זכאי ה”משתתף” לקבל מעתיד ב-ישום שוברי שי, באופן חד פעמי
בשווי משתנה.
3.2.2. למען הסר ספק, “עובד עתיד ב-ישום” הזוכה בשוברי השי , שוברי השי הינם מענק חד פעמי
אשר, יופיע בתלוש המשכורת בסעיף כ”שווי שובר” . שוברי השי לא ייחשבו כחלק מהשכר הקובע
לעניין הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, וכיוצא באלו זכויות המגיעות לעובד על פי חוקי
העבודה. מסכום המענק ינוכה מס על פי הדין.
3.2.3.תווי השי יועברו ע”י עתיד ב-ישום ל”משתתף” בתום שלושה חודשי עבודה מלאים של ה “
משתתף” ובכפוף להשלמתם (לעיל ולהלן: “המועד הקובע”).
3.2.4 הזכאות לקבלת הפרס הינה לממליץ אשר שלח את המועמד ראשון והמועמד נקלט למערכת.
תאריך הקליטה הרשום במערכת ישום הוא הקובע לעניין זה.
4. תנאי השתתפות במבצע :
4.1. רישום פרטים ושליחת קורות חיים:
4.1.1. לצורך השתתפות במבצע, ה”משתתף” או “עובד עתיד ב-ישום” נידרש לרשום במהלך תקופת
המבצע את פרטיו אישיים ופרטי “המועמד” ולצרף קורות חיים של ה”מועמד” באתר עתיד ב-
ישום.
4.1.2. כתנאי להשתתפות במבצע, יאשר ה”משתתף” כי קרא תקנון זה והוא מסכים לתנאיו, וכי קיבל את
הסכמתו של ה”מועמד” , מראש ובכתב, להגשת מועמדותו למשרה, ולהיכלל במאגר המועמדים
של עתיד ב-ישום המשמש, בין היתר, למשלוח דיוור ישיר.
4.1.3. פרטיו וקורות חיים של ה”מועמד” אשר לא ייקלטו מכל סיבה שהיא עד למועד הקובע , לא ייבדקו
ולא יכללו במסגרת המבצע.
4.1.4. משתתף” הנרשם באתר עתיד ב-ישום בהתאם להוראות סעיפים ‏4.1.1 ו- ‏4.1.3 לעיל ופרטי
ה”מועמד” נקלטו בהצלחה , יוגדר כמשתתף במבצע.
4.3. תנאים לקבלת שוברי שי
4.3.1. ככל שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף ‏4.1 לעיל וה”מועמד” נקלט לעבודה באמצעות
חברת עתיד ב-ישום , תוך 6 חודשים ממועד שליחת קורות החיים ה”משתתף ” או “עובד עתיד
ב-ישום ” יהיה זכאי לקבל מעתיד ב-ישום שוברי שי חד-פעמי בסך: משתנה.
4.3.2. סכום זה ישולם ל”משתתף” או “עובד עתיד ב-ישום ” ע”י חברת עתיד ב-ישום בתום שלושה
חודשי עבודה מלאים של ה”מועמד ” , ובכפוף להשלמתם, באמצעות שוברי שי.
5. שונות
5.1. עתיד ב-ישום זכאית לשנות בכל עת את גובה השי , מבלי שלמי מהנ”ל תהיה כל טענה ו/או דרישה
כלפי עתיד ב-ישום . עתיד ב-ישום מעריכה (אך אינה מתחייבת) כי במסגרת מבצע זה יחולקו,
במצטבר, עד-5,000 ש”ח כשוברי שי .
5.2. לשאלות ובירורים יש לפנות דרך צור קשר באתר “עתיד ב-ישום”.
5.3. עתיד ב-ישום שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לשנות את תקופת המבצע, לשנות את תנאי
המבצע או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה.
5.4. עתיד ב-ישום שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את שוברי השי וכן לא להעניק את דמי השי
לזכאי, במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
5.5. למען הסר ספק עתיד ב-ישום שומרת לעצמה את הזכות לקבל קורות חיים , וכן לאייש משרות
כאמור, ללא קשר למבצע זה.
5.6. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
5.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר
המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
5.8. כל “משתתף” במבצע זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת עתיד ב-ישום לעניין גיוסו או אי גיוסו של
“מועמד” לעבודה באמצעות חברת עתיד ב-ישום הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או
לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של “משתתף” או “עובד עתיד ב-ישום ” במבצע עילה
לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עתיד ב-ישום .
5.9. פרטי “מועמדים” וקורות החיים המחייבים לצורך מבצע זה הינם אלה המצויים בבסיס הנתונים של
עתיד ב-ישום בלבד. עתיד ב-ישום ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם
כתוצאה מכשלים טכניים כלשהם שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי מועמד , לרבות
עובדת השתתפותם במבצע.
5.10. עתיד ב-ישום לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ל”משתתף” או “מועמד”, ו/או לצד
שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין קבלת השי . ל”מועמד” לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עתיד ב-ישום בכל הקשור למבצע, בכפוף
להוראות תקנון זה.
5.11. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם בנושא זה.
5.12. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע הגרלות זה יהיה אך ורק בבית המשפט
המוסמך בעיר תל אביב.

 

© Copyright 2012 –    |   All Rights Reserved   |   Powered by initiatech | מדיניות פרטיות