מניעת הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה – נהלים ודרכי טיפול

במטרה לאסור על הטרדה מינית, לשמור על כבוד האדם, על חירותו ועל פרטיותו ובכדי לקדם את השוויון בין המינים, קובעים החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) שורה של אמצעים שבאחריות המעבידים לנקוט וכן קובע סנקציות למפרים.
כמעבידים, חלה עלינו חובה חוקית ומוסרית לפעול למניעת מקרים של הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה, על ידי נקיטת אמצעי מנע סבירים, מינוי אחראי, קביעת דרך לבירור והגשת תלונה ועריכת תקנון.
מעביד שלא יפעל בהתאם לחוק ולתקנות, יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי חוק זה ו/או לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אף שנעשתה על ידי עובדו או ממונה מטעמו (אף אם אינו עובדו), במסגרת יחסי העובדה.
מעביד שמעסיק למעלה מ-25 עובדים, חייב לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט לעין, שיכלול, בין היתר, את עיקרי הוראות החוק ואת הדרכים להגשת תלונה. היה למעביד סניפים שאינם בעלי נגישות לתקנון, יפרסמו גם בסניפים, אף אם אינם מונים 25 עובדים כל אחד. אי פרסום התקנון משמעו עבירה על חוק העונשין שתחייב את המעביד בתשלום קנס.

מעביד שמעסיק 25 עובדים או פחות, יביא לידיעת עובדיו את עיקרי החוק ודרכי הגשת התלונה, על ידי הצגת התקנון לדוגמא הנספח לחוק ו/או על ידי עדכון הממונים והעובדים בדבר איסור על הטרדה מינית והתנכלות ודרישה להימנע ממעשים כאמור.

מעביד ימנה אחראי מטעמו לקבלה, בירור וטיפול בתלונות עובדים בנושא הטרדה מינית והתנכלות. האחראי יפעל ביעילות וללא שיהוי לבירור התלונה, על כל המשתמע מכך, יידע את המתלונן בדרכי הטיפול שהחוק מתווה, ובתום הבירור יגיש למעביד סיכום בכתב הכולל המלצות מנומקות להמשך הטיפול בתלונה.

סעיף 9 לחוק הרחיב את תחולתו והחילו, בשינויים המחויבים, על מעבידים שמעסיקים בפועל עובדים דרך קבלני כוח אדם.

תלונה נגד נילון שהינו עובד של קבלן כוח אדם תוגש לאחראי מטעם קבלן כוח האדם או לאחראי מטעם המעביד. הוגשה התלונה לקבלן כוח האדם, רשאי האחראי להעביר את הטיפול בתלונה לאחראי מטעם המעביד ובלבד שיידע את המתלונן על כך בכתב. האחראי יגיש את סיכומו הן לקבלן כוח האדם והן למעביד.

אצלנו בחברת עתיד בישום תוכלו למצוא, במידת הצורך, מחלקה משפטית שאמונה, בין היתר, על טיפול בנושא הטרדה מינית והתנכלות.

רצ”ב קישור לתקנון לדוגמא הנספח לחוק: