כאשר תקופת החגים בפתח ועימה עונת המתנות ,מתנות לעובדים ומתנות לספקים ולקוחות. האם דינם זהה מבחינת מיסוי אצל נותן המתנה ומקבל המתנה. לצורך מס דין המתנות אינו אחיד, ונגזר ממהות היחסים בין הצדדים. מתנות לחג לעובדים חייבות במס הכנסה אצל העובדים ובמקביל מותרות בניכוי למעביד. מתנות לחג לספקים ולקוחות אינן חייבות במס ומותרות בניכוי לנותן המתנה עד תיקרה

מתנות לעובדים

מכאן שהמתנות לחג הן הכנסה בידי העובד ועל כן חייבות במס הכנסה לפי שיעור המס השולי של העובד,ובביטוח לאומי אצל המעביד תותר ההוצאה בניכוי. לעניין מע”מ, הכלל הוא שאין לקזז מס תשומות הגלום במרכיבי שכר, ולכן, גם אם התקבלה חשבונית מס בעבור המתנות הן לא ניתנות לקיזוז
בהקשר זה אוסיף כי מתנה ממעסיק לעובד לרגל אירועים אישיים (כגון, חתונה, לידה וכדומה) אינה בגדר הכנסת עבודה, ועל כן אינה חייבת במס בידי העובד. אצל המעביד, מתנה עד סך של 200 ש”ח תותר בניכוי. מעל 200 ש”ח, ההפרש אינו מותר בניכוי והינו בגדר “הוצאה עודפת

מתנות לספקים ולקוחות

המתנה בידי הספק או הלקוח אינה חייבת במס. מתנות לרגל החגים לספקים וללקוחות, איתם קיימים קשרים עסקיים, מותרות בניכוי לצורכי מס, בכפוף לתקרה של 200 ש”ח לאדם לשנה. ניכוי ההוצאה מותנה בניהול רישום פרטי מקבל המתנה. חלק משווי מתנה מעל 200 ₪ אינו מותר בניכוי והינו בגדר “הוצאה עודפת סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ”א-1961 (להלן – הפקודה), קובע כי יראו כהכנסת עבודה ” כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו … והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו