פנסית חובה לעובד – מה זה אומר?

///פנסית חובה לעובד – מה זה אומר?

פנסית חובה לעובד – מה זה אומר?

בסימן התחלות חדשות

המגמה ההולכת וגוברת של המחוקק ושל מערכת המשפט, להגן על ציבור העובדים באשר הם, לדאוג לזכויותיהם ולעגן בחוקים, בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה, תנאים סוציאליים מינימאליים, מקבלת משנה תוקף עם כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל, בראשית 2008.

צו ההרחבה החיל, מכוח חוק ההסכמים הקיבוציים, על כלל המעסיקים במשק, את החובה שנקבעה בהסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפיה ייהנה כל עובד בישראל, באשר הוא, מהפרשת פנסיה חובה. המשמעות הינה כי כל עובד אשר לא נהנה מהסדר פנסיוני קיים, יהא זכאי להפרשה כאמור, בתנאים שנקבעו בצו.
להלן עיקרי הצו:
·        הזכאות לפי הצו הינה לעובד שגילו לפחות 21 ולעובדת שגילה לפחות 20.
·        הזכאות לביטוח פנסיוני קמה לעובד אשר אינו נהנה מהסדר פנסיוני קיים. עובד, שעם כניסתו לתוקף של צו ההרחבה, נהנה מהסדר פנסיוני קיים, לא יושפע מצו ההרחבה, לטובה או לרעה.
·        עוד קובע הצו, כי עובד שיחל עבודתו לאחר ה-01.01.08, מועד כניסת הצו לתוקף, יהא זכאי לביטוח פנסיוני בסיום 9 חודשי עבודה.
עובד שיחל עבודתו לאחר ה-01.01.09, יהא זכאי לביטוח פנסיוני בחלוף 6 חודשי עבודה.
בכל מקרה, עובד שיחל עבודתו אצל מעביד כשברשותו קרן פנסיה קיימת, יהא זכאי להפרשה מהיום הראשון לעבודתו, כאשר ההפרשה בפועל תתבצע בחלוף 3 חודשי עבודה ו/או בתום שנת המס (המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית על כל התקופה.
יובהר כי עובד שהחל עבודתו כשברשותו ביטוח מנהלים, ייחשב כעובד שהגיע עם קופת פנסיה קיימת לצורך הוותק בלבד. קרי, העובד יהא זכאי להפרשה החל מיום עבודתו הראשון, אך לא יהיה זכאי להמשך הפרשה לביטוח מנהלים, כי אם להפרשה לקופת פנסיה בהתאם לצו ההרחבה.
גובה ההפרשות הקבוע בצו:
כאמור, בפתחה של שנת 2011, זכאי כל עובד להפרשת מעביד בגובה 6.67% מהשכר הקובע (שכר בסיס + תוספות קבועות) ולהפרשת עובד בגובה 3.33% מהשכר, כאשר לעובד הזכות לבחור בין קרן פנסיה ובין קופת גמל, תוך 60 יום מתחילת עבודתו.
עובד!                מטרת צו ההרחבה היא להגן עליך ולאפשר לך להתקיים בכבוד בזקנתך. יחד עם זאת, עליך לוודא כי המעסיק אכן מפריש עבורך בהתאם לקבוע בצו.
מעסיק!             דע את חובותיך בהתאם לצו ההרחבה האמור, דאג לזכויות עובדיך ואפשר להם לחסוך ליום שבו כל מבוקשם יהא להתקיים בכבוד מינימאלי.
By |2018-10-01T20:00:31+03:00דצמבר 26th, 2014|זכויות עובדים|0 Comments

About the Author: